forest

Общински гори Елин Пелин

Горските територии, собственост на Община Елин Пелин са разположени на територията на четири горски стопанства – ДГС „Елин Пелин“, ДГС „София“, ДЛС „Витиня“, ДЛС „Арамлиец“. В по-голямата си част попадат в Ихтиманска Средна гора,а останалата част в Западна Стара планина. Тези територии обхващат части от землищата на селата – Нови хан, Елешница, Потоп, Лесново, Огняново, Караполци, Крушовица и Долни Лозен.

Климатичните условия на този район се определят от сравнително голямата надморска височина, средно от 700 до 1000м. Климатичните особености благоприятстват развитието като основни дървесни видове на зимен дъб, благун, цер, габър и бук от широколистните видове, както и черен бор, бял бор и дугласка ела от иглолистните видове.

Горските територии, собственост на Община Елин Пелин се управляват от „Общински гори – Елин Пелин“ ЕООД. Дружеството е със седалище гр. Елин Пелин 2100, бул. ”София“ № 13, ет.5.